понедельник, 30 марта 2020 г.

Дистанційне навчання

Дистанційне  навчання 
Цікаві посилання  для учнів 1-х класів
Мультфільми про музику
https://www.youtube.com/watch?v=KnmwPOt6X7k&fbclid=IwAR0FDVP2CM4jHb5af9tVJqr-B88TJ-QDDOehnuRIp3hFYMfhT3mOO_skOv4

Музыкальные инструменты
Ударные


Цікаві  посилання для учнів  2-х класів
"Чарівні перетворення"
1.https://sway.office.com/AaLnp7ugNH8QjHDB?ref=Link&loc=play
2.https://sway.office.com/AaLnp7ugNH8QjHDB?ref=Link&loc=play

3.https://www.youtube.com/watch?v=F1jXW5-nIdo
Цікаві посилання для учнів 3-х класів

https://www.youtube.com/watch?v=PCZI7WPBFRU


Дистанційне навчання.
8 клас.
Романтизм в образотворчому мистецтві

Музика романтиків
четверг, 1 августа 2019 г.

Готуємося до участі у роботі серпневого міського методичного об'єднання:
1.Основні завдання та пріоритетні напрями роботи ММО у 2019-2020н.р. 2.Аналіз роботи ММО за 2018-19 н.р. ( Малишко Є.Г., ТопольницькаТ.А.) 3. Методичні рекомендації МОН України та ДАНО у викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу. (Малишко Є.Г.,Топольницька Т.А.). 4. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання навчальних предметів у 2019-2020 н. р.

понедельник, 24 июня 2019 г.

Засідання обласного МО вчителів художньо-естетичного циклу
20 червня 2019 р. на базі  КЗВО "ДАНО" ДОР" відбулося засідання керівників міських та районних методичних об'єднань предметів художньо-естетичного циклу.
Перед присутніми виступили: Піщанська В.М.,Зігмонт Г.М., Яншина О.М., Бойко І.М. У своїх виступах вони розкрили питання які стосуються  НУШ, STEM - освіти. Цікавими були майстер-класи Кисельової Т.Г.(СЗШ №83, м. Дніпро),яка поділилася своїми наробками впарв для розспівування; Коваль О.О. та Станкевич Н.М. (гімназія № 39 м. Кам'янське) - запропонували присутнім використовувати на уроках додаток "Animated Text"для створення відеороликів.


понедельник, 17 июня 2019 г.

ЗАПИТАЙМО  ПСИХОЛОГА


   Один учитель використовує навчальні таблиці (в паперовому виконанні чи в компютерному) мало не на кожному уроці.  Інший  категорично від таблиць відмовляється,  будь-який матеріал пояснюючи «своїми словами». Невже це можна пояснити лише його нехіттю «осучаснюватись» через  лінь?

   Сказане  стосується не лише вчителів. Частина учнів, лише глянувши на найхимернішу схему, сприймає навчальний матеріал миттєво. А дехто з школярів (і таких чимало!) від таблиці відвертається, категорично не бажаючи заглиблюватись у ті співставлення-протиставлення й кольорові підкреслення.
     У чім тут справа? Невже це вияв інтертності? Звісно, ні. Усе набагато складніше.
   
     Як відомо, існують такі три канали сприймання людською свідомістю інформації:

Візуальний
Аудіальний
Кінестетичний
отримувана зовнішня та внутрішня інформація являє собою
комплекс зорових образів
систему звукових образів
комплекс смакових, дотикових, льохових відчуттів


  Зрозуміло, що у сприйнятті  інформації будь-якою людиною задіяно відразу всі три канали. Проте пріоритетним з цих трьох, як правило, є один. Відповідно людей умовно поділяють на візуалів, аудіалівта кінестетиків. Оскільки неспівпадіння модальності (від лат. modus -  якісна характеристика сприйняття довкілля) співрозмовників може спричинити між ними в кращому разі непорозуміння, а в гіршому конфлікт, учителю краще знати особливості кожного з типів.

Відмінності між типами модальності такі:

Критерій
Тип модальності
Візуал
Аудіал
Кінестетик
Темп мовлення
пришвидшений
розмірений, плавний
уповільнений
Тональність голосу
висока
середня
низька
Жести рук
на рівні обличчя
на рівні поясу
на рівні стегон або відсутні
Спрямування погляду
угору, прямо (ліворуч, праворуч)
праворуч, ліворуч або вниз праворуч
униз прямо (або униз вліво)
Переважання певних слів у мовленні
бачу, погляньте, уявіть, ясно, чітко видно.
кажу, послухайте, лунає, чути, голосно, тихо
відчуйте, спробуйте, зручно, смачно, легко, важко.


    Учителеві варто навчитися  розрізняти та враховувати модальність і учнів, і колег. Без сумніву, це допоможе йому в спілкуванні. Щодо дітей і підлітків, то за умови майстерного застосування педагогами різних видів унаочнення цілком можливо урівноважити візуальне й аудіальне сприйняття ними виучуваного матеріалу, а відтак і  будь-якої інформації.
  Чи можуть канали сприйняття  інформації бути розвинутими рівномірно? Звісно можуть, і в цьому також виявляється людська гармонійність. Але не варто забувати про генетичну схильність кожного, а також про вроджені й набуті особливості зору й слуху кожної людини.
    Учитель може потренувати сам себе: протягом одного дня  перевтілитись у  «чистого» візуала, наступного стати «дистильованим» аудіалом, на третій день пожити кін естетиком.

   Проте все сказане вище ніяк не заперечує необхідності застосування наочності в навчальному процесі.

среда, 15 мая 2019 г.ПАМ'ЯТКА

З ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У 5-9 КЛАСАХ ТА РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ШКОЛЯРІВ 

1.     Навчально-методичне і технічне забезпечення.
*        Наявність відповідних кабінетів та їх забезпеченні відповідно до Типового переліку.
*        Забезпеченість учнів підручниками.
*        Забезпеченість наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення навчально-наочних посібників.
*        Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
*        Систематизація обладнання, наочних посібників та роздаткового матеріалу.
*        Стан збереження обладнання, навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

2.     Підготовка вчителя до уроку.
*        Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання музичного мистецтва.
*        Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
*        Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; доцільність розбивки тем за тематичним оцінюванням; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
*        Стан поурочного планування.
*        Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.
*        Самоосвітня робота вчителя.

3.    Навчально-виховна робота на уроці.
*        Якість навчально-виховної роботи на уроці.
*        Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу з утвердженням педагогіки особистості.
*        Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних оздоровчих та інструктивних завдань уроку.
*        Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.
*        Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Застосування інтерактивних та інтегрованих методів навчання. Оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчального процесу.
*        Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Організація вивчення предмету музичного мистецтва у профільних класах. Забезпечення оптимальних умов для різнобічного художньо-естетичного розвитку кожного учня.*    Панування на уроці атмосфери святковості, гармонії й доброзичливості, яка сприяє передачі аури творів мистецтв та утворює позитивну енергію, яка існує тільки в мистецтві.
*    Комунікативна  виразність  педагога:   мовлення  вчителя;   паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо). Формування культури найсильніших людських почуттів — любові, доброти, милосердя через сприймання творів мистецтва.
*    Виховання духовних та морально-ціннісних орієнтирів у сфері мистецтва, інтересів, смаків, потреб у творчості, національно-патріотичної свідомості та активної життєвої позиції.
*    Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
*    Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці.
*    Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу. Використання наочності, технічних засобів навчання.
*    Систематизація знань, умінь і навичок школярів. Робота з підготовки до тематичних оцінювань.
*    Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу.
*    Формування культури почуттів; здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них; уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови. Розвиток універсальних якостей творчої особистості. Засвоєння основних музичних понять та необхідної музичної термінології. Усвідомлення особливостей музичної мови, специфіки вираження художньої інформації в музиці.
Набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень (народних і композиторських (класичних і сучасних); спів із супроводом та без нього. Опанування музики у зв'язках з іншими 

Засідання №4

1.Підведенняя підсумків роботи ММО.Творчий звіт вчителів.
2. Рекомендації та пропозиції щодо плануванняя роботи ММО на 2019-2020 н.р.
3. Скаладання перпективного плану роботи ММО.

     Впровадження державної політики в галузі освіти згідно з Конституцією України, Законом України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.
     Створення умов самореалізації учнів, розвитку їхніх здібностей у різних видах урочної та позаурочної діяльності на основі вивчення розвитку та формування потреб школярів.
     Удосконалення системи роботи по патріотичному вихованню школярів.
     Виховання національно свідомого громадянина України.
     Співробітництво школи з батьками у вихованні дітей.
      Збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості; формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв - музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного; виховання художніх інтересів, смаків, моральноестетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку.
- Головною метою в практичній діяльності вчителі вважають:
*    виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишньої дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти й інтерпретувати художні твори та сприймати й оцінювати естетичні явища;
*    формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та специфіку мистецтва різних видів;
*     розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів, їхніх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження і спілкування;
*     розвиток здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійного ухвалення рішення, формування власної думки, позиції,
*     взаємодії в процесі розв’язання спільних та індивідуальних завдань.
Методичне об’єднання працювало над вирішенням таких пріоритетних завдань:
*     реалізувати нові програми предмету «Музичне мистецтво» для 1-х класів, «Мистецтво» для 9 - 10-х  класів  у навчально-виховному  процесі;
*    підвищувати фаховий  рівень педагогів, розвиток їхньої творчості, ініціативи шляхом оптимального поєднання традиційних та сучасних форм методичної роботи;
*  поглиблювати знання з педагогіки і психології, теорії і практики виховання, використовувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі,  підвищення володіння та застосування вчителями ІКТ;
*  вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності учнів при вивченні  предметів художньо-естетичного циклу;
*   використовувати традиції народу та особливості національної історії  у вихованні  школярів при вивченні предметів естетичного циклу;
*     виробляти в учнів навички елементів самоосвіти та творчо-пошукової діяльності;
*     систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості.
     Головна мета вчителів естетичного циклу (образотворче мистецтво, музика, художня культура, технологія) - це особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленні в процесі навчання.
     На уроках музики, образотворчого мистецтва  створюють умови для індивідуального творчого саморозвитку та самореалізації учнів. Методична система викладання спрямована на розвиток ініціативності, самостійності, краеативності, критичності учнів. Учителі використовують орієнтовну систему художньо-творчих завдань, які допомагають подолати суто інформативно-пізнавальні орієнтації уроків. Це метод розповіді, бесіди, наочності, порівняння і зіставлення, ігрові методи, робота в групах, виконання пісень, слухання музичних творів, створення фонозаписів, колекції живописних малюнків, композицій, добірка матеріалів (фотографії, репродукції), розробка дизайну, реклами, афіш, перегляд кінофільмів, створення проектів на різні мистецькі теми, тощо. Однією з умов ефективного впровадження предметів художньо- естетичного циклу є створення художньо-естетичного середовища (учні на уроках знайомились з картинами художників, слухали музику).
      Учителі музичного мистецтва Орленко Л.Г., Топольницька Т.А., Висоцька Ж.Ю., Гальцова Т.В., Вундервальд В.Є. на своїх уроках використовують методи активної пізнавальної діяльності (інсценізація, ігрові моменти). Протягом 2018 - 2019 н.р. вчителі інтегрованого  курсу "Мистецтво" та художньої культури МСШ №2 Топольницька Т.А. та Гальцова Т.В. були учасниками вебінарів "Зміст і технології викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" у школі".  Вчитель МСШ №2 Топольницька Т.А. опублікувала конспекти уроків на сайті "Всеосвіта". У 2018-2019 н.р. вчитель нагороджена Почесним дипломом за участь в обласному конкурсі на кращу розробку планів - конспектів уроків з медіаосвіти та медіаграмотності для учнів початкових класів.
    Учителі ОТМ Ізотова Є.Є., Кумпан Т.Ю., Черевко І.І., Андрієнко Т.В. організовують  виставки художніх робіт учнів школи, вчать на своїх уроках створювати прекрасне своїми руками. Учні приймають участь у всіх міських виставках, конкурсах. Учні та вчителі міста із задоволенням відвідували виставки картин вчителя НВК «Ліцей - №10» Ізотової Є.Є., які проходили у місцевому краєзнавчому музеї. 
     В сучасній школі принципово необхідним є переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість навчально - виховного процесу – змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу. Для цього члени ММО працювали в таких напрямках: зацікавлення учнів матеріалом чи формою проведення уроку; поглиблення змісту уроку шляхом реалізації міжпредметних зв’язків, реалізація науково-дослідницької експериментальної діяльності учнів.
     Центральне місце в роботі вчителів займала позакласна робота, підготовка робіт для участі у шкільних та міських виставках декоративно – прикладного мистецтва і конкурсах («Спасибі -  НІ!», «Писанкове дерево» тощо), які мали за мету підвищення рівня інформаційної культури особистості, виховання духовної культури, формування в учнів гуманності, милосердя, доброти; виховання національних і загальнолюдських цінностей.  У цьому році вчителі більш активно залучали учнів до участі   конкурсах художньої самодіяльності та обласного конкурсу « Z _ефір». Так, учні МСШ №2 посіли  призові місця у жанрі вокалістів: Саленко Ілля  - І м., Лупенко Олександра – ІІ м., Щочка Андрій – ІІІ м.
Підбиваючи підсумки  2018-2019 н.р. можна сказати, що з’явилось чимало цікавого у творчому доробку педагогів, адже вони шукали нові форми, методи роботи, підвищували якість навчально-виховного процесу.
У 2019-2020 навчальному році члени ММО художньо-естетичного циклу продовжать працювати над темою «Формування навчальної компетентності  на уроках художньо-естетичного циклу за допомогою інноваційних технологій».
Основні завдання, які ставляться перед членами ММО:
*              вивчення та впровадження в практику досягнень педагогічного досвіду;
*             вивчення та аналіз програм, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи;
*              оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями;
*              поглиблення роботи з обдарованими дітьми.
- Методист КУ "МММК" Малишко Є.Г. звернулася з пропозицією щодо об'єднання ММО учителів художньо-естетичного циклу та художньої культури.

Картинки по запросу картинки о музыке

среда, 10 апреля 2019 г.

Протягом ІІ семестра 2018 - 2019 н.р. вчитель інтегрованого  курсу "Мистецтво" та художньої культури МСШ №2 Топольницька Т.А. була учасником вебінарів "Зміст і технології викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" у школі".  Вчитель опублікувала конспекти уроків на сайті "Всеосвіта". У 2018-2019 н.р. вчитель нагороджена Почесним дипломом за участь в обласному конкурсі на кращу розробку планів - конспектів уроків з медіаосвіти та медіаграмотності для учнів початкових класів.